Burgerbeweging: een mythe?

Ademloos demonstration

Burgers en burgerbewegingen voelen zich steeds minder vertegenwoordigd in de particratische representatieve politieke en markt-gedomineerde arena’s. Sommigen noemen het een ‘mythe’ dat burgers zich actief willen inzetten in beleidsprocessen en er tijd wilen insteken. Helemaal geen mythe zoals de praktijk in binnen en buitenland bewijst. Burgerbewegingen die van onderuit groeien en steunen op een grote vrijwillige professionaliteit. Het voortdurende engagement van honderden burgers, wakkere burgers die hun dossiers dikwijls beter kennen dan politici, kan het verschil maken tussen ‘business as usual’ en kwaliteit. Doorgaan met het lezen van “Burgerbeweging: een mythe?”

Huisvesting voor een ‘warme samenleving’

Social housing

‘De beste manier om mensen uit de armoede te halen, blijft werk’ betoogt Vlaams minister-president Geert Bourgeois in de DS weekendbijlage in het tweegesprek met actrice Hilde Van Mieghem. Het is toch jammer dat de minister-president niet meer denkt aan huisvesting als een manier om mensen uit de armoede te halen. Zonder domicilie op zoek naar een job, dat is knap lastig. Huisvesting is primordiaal in de strijd tegen armoede. Doorgaan met het lezen van “Huisvesting voor een ‘warme samenleving’”

Bouwgrond in Vlaanderen: to build or not to build?

REAL ESTATEDe omzendbrief van minister Schauvliege die Vlaanderen indeelt in ‘bebouwd’ en ‘onbebouwd’ gebied, doet dadelijk stof opwaaien. De onvermijdelijke Confederatie Bouw stelt dat ‘de evidentie te mogen bouwen op bouwgrond’ onderuit wordt gehaald en vindt dat dit niet kan. Het kabinet antwoordt geruststellend: aan bouwgrond wordt niet geraakt. Wordt het echter niet hoog tijd om dit probleem niet langer uit de weg te gaan en ten gronde aan te pakken? Doorgaan met het lezen van “Bouwgrond in Vlaanderen: to build or not to build?”

Woonuitbreidingsgebieden: wanneer negatief positief wordt, en vice versa

buur_zicht-eandiswijkbeeld: Eandiswijk Mechelen © buur.

In juni stuurde de Vlaamse overheid een bevraging uit naar alle Vlaamse steden en gemeenten over de ‘positieve en negatieve lijst van woonuitbreidingsgebieden’. Als voorbereiding op het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, wil minister voor Omgeving Joke Schauvliege dat de gemeentebesturen laten weten welke woonuitbreidingsgebieden ze haalbaar achten om te schrappen (de negatieve lijst) en welke ze liever toch nog zouden ontwikkelen (de positieve lijst). Waarop sommigen zich terecht afvragen waarom er nog een positieve lijst wordt opgemaakt als het Witboek BRV een ‘veerkrachtige en robuuste open ruimte’ wil creëren en het ruimtelijk rendement van de bebouwde oppervlakte wil verhogen …  Doorgaan met het lezen van “Woonuitbreidingsgebieden: wanneer negatief positief wordt, en vice versa”

Ruimtelijk beleid of ruimtelijke structuur?

Dendermonde_schelde_3

Als we nu eens aandachtig naar het Vlaamse landschap keken? Het wordt gedomineerd door de Schelde en haar bijrivieren. Ze meanderen tussen beboste heuvels, om vervolgens traag door het vlakke land naar de monding te lopen. Voorbij de waterscheiding in het oosten loopt het hemelwater af naar de Maas. In het westen, voorbij de hoogte van Hollebeke, is het de IJzer die het water in de holocene kustvlakte naar de zee voert. De polders liggen verscholen achter een machtige kustbarrière van strand en duinen. Ze is zo veerkrachtig dat ze een gestage stijging van de zee – wel 7 cm per eeuw – kon tegenhouden. Doorgaan met het lezen van “Ruimtelijk beleid of ruimtelijke structuur?”

Wat is er geworden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen?

structuurschets1

Was het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) een trendbreuk met het verleden? Ja en neen. Reeds sinds de jaren 1970 vroegen planners om een ruimtelijke visie en een beleid op Vlaams niveau. Ze gingen ervan uit dat de gewestplannen louter bestemmingsplannen waren, die weliswaar de basis vormden voor het vergunningenbeleid maar niet volstonden om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te realiseren. Vandaar de roep om een ruimtelijk beleidsplan voor Vlaanderen. De plannerswereld pleitte ook voor een ander, dynamischer en strategisch instrumentarium. Het zou 20 jaar duren vooraleer dat er allemaal kwam. Doorgaan met het lezen van “Wat is er geworden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen?”

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 2050: tussen hoop en twijfel

DSC_0401

Onlangs werd het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goedgekeurd. Zoiets doet hoop ontstaan, maar evengoed twijfel en zelfs wantrouwen. Hoop, omdat er nog maar eens goede bedoelingen worden geuit. Twijfel, omdat de meeste van die bedoelingen al in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stonden, een beleidsplan dat in 1997 werd goedgekeurd. Doorgaan met het lezen van “Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 2050: tussen hoop en twijfel”